Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ro015600/_sub/old/framework/class.database.php on line 63
Stanovy | X-shot športový strelecký klub

Sportovy strelecky klub Športový strelecký klub

Kolarovo

Stanovy

 

Stanovy Športového streleckého klubu X-Shot

 

  

Úvodné ustanovenie

Športový strelecký klub X-Shot, ďalej len ŠSK, je neziskovým občianskym združením priaznivcov praktickej streľby, bez rozdielu národnosti, rasy, pohlavia, politickej príslušnosti a náboženského vyznania.

 

 

Článok I.

Názov, sídlo, pôsobnosť.

 

Názov: Športový strelecký klub X-Shot

Skrátený názov: ŠSK X-Shot

Sídlo: Malodunajská 10,946 03 Kolárovo

Pôsobnosť: Pôsobnosť ŠSK sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.

 

 

Článok II.

Poslanie a ciele činnosti.

ŠSK vykonáva svoju činnosť na základe svojich programových dokumentov, predovšetkým v záujmovej sfére športovej streľby z krátkej, dlhej guľovej a brokovej zbrane v teoretickej a praktickej príprave streľby; organizovaní streleckých súťaží na miestnej, okresnej i celoslovenskej úrovni na strelniciach.

Cieľmi činností je výkon aktivít predovšetkým v týchto oblastiach:

- vzdelávanie a zvyšovanie odborných znalostí v oblasti streľby a športovej zdatnosti

- zvyšovanie odborných znalostí z predpisov súvisiacich s činnosťou ŠSK

- poskytovanie informácii o organizácii ako takej, o aktivitách a o výsledkoch činnosti, s využitím moderných informačných technológií.

- medziregionalna spolupráca so subjektami zameranými na športovú streľbu z krátkej, dlhej guľovej a brokovej zbrane

- medziregionálna spolupráca a organizovanie streleckých súťaží v praktickej streľbe

- propagácia vlastnej činnosti ŠSK

- organizovanie kultúrno-spoločenských klubových akcii

- bezplatné poskytovanie odborných rád pre svojich členov týkajúce sa strelectva, realizácia výcviku zaobchádzania so zbraňou prostredníctvom svojich odborných inštruktorov pre  členov streleckého klubu.

- zabezpečenie kurzov a výcviku zaobchádzania so zbraňou.

 

 

Článok III.

Členstvo.

 

a)      Členom ŠSK sa stáva žiadateľ, ktorý je  morálne bezúhonný, plne spôsobilý na právne úkony, súhlasí s týmito stanovami, jeho členstvo schválil výbor ŠSK na svojom zasadnutí a po  zaplatení členského príspevku.

b)      Členom ŠSK sa môže stať aj osoba mladšia ako 18 rokov so súhlasom jeho zákonného zástupcu.

c)      Prípravný výbor - zakladatelia klubu sa stávajú členmi automaticky dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky

d)     Čestné členstvo sa môže udeliť fyzickej a právnickej osobe za zásluhy rozvoja ŠSK, strelectva alebo odbornou prospešnou činnosťou v rezorte strelectva. Čestné členstvo navrhuje výbor a schváli valné zhromaždenie. Čestný člen má právo byť informovaný a podieľať sa na činnosti ŠSK, podávať návrhy na činnosť ŠSK, nie je povinný zaplatiť členský príspevok, nemá hlasovacie právo.

 

e)   Členstvo zaniká:

- vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z ŠSK

- dobrovoľným odchodom člena zo ŠSK

- vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje príslušný orgán určený v stanovách. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán ŠSK

- ak poškodí člen svojím konaním ŠSK, neplní si riadne svoje členské povinnosti, môže mu výbor ŠSK pozastaviť členstvo do najbližšej schôdze ŠSK. Členská schôdza rozhoduje 2/3 väčšinou prítomných členov o vylúčení zo ŠSK alebo o ukončení pozastavenia členstva.

- neplatením členského príspevku za uvedený rok

- zánikom združenia

- vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena

- úmrtím člena

- čestné členstvo zaniká po stiahnutí čestného členstva valným zhromaždením na návrh výboru ŠSK

 

f)   Člen ŠSK má právo:

- podieľať sa na činnosti ŠSK

- využívať možnosti a služby ŠSK dané platnými stanovami ŠSK

- zúčastňovať sa rokovania a rozhodovania na valnom zhromaždení

- voliť a byť volený do orgánov ŠSK

- byť prítomný na rokovaní, ak je rokované o jeho osobe

- žiadať informácie a vysvetlenia o činnosti orgánov v ŠSK, slobodne sa vyjadrovať k činnosti ŠSK a jeho orgánom a členom,

- byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov ŠSK

 - podávať návrhy a odporúčania a v lehote do 30 dní obdržať aj odpoveď - nesmie však svojou činnosťou pôsobiť proti záujmom ŠSK

 

g)   Povinnosti členov ŠSK:

- dodržiavať stanovy ŠSK

- konať v zmysle platných stanov ŠSK a v zmysle plánu činnosti

- platiť členské príspevky v stanovenej výške a v stanovenom termíne

- plniť prijaté uznesenia a aktívne pracovať v orgánoch do ktorých boli zvolení

- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci

- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom ŠSK

- propagovať činnosť ŠSK a chrániť záujmy ŠSK

- ochraňovať a zveľaďovať majetok ŠSK

 

Článok IV.

Orgány ŠSK

 

Najvyšším orgánom ŠSK je Valné zhromaždenie. Ďalšími orgánmi sú výbor ŠSK a mimoriadne valné zhromaždenie. Všetky orgány rozhodujú uznesením. Uznesenie je právoplatné po schválení 2/3 väčšinou prítomných členov.

 

Valné zhromaždenie - zvoláva ju predseda ŠSK - raz ročne.

- volí predsedu, podpredsedu, hospodára a tajomníka  ŠSK

- schvaľuje prípadné úpravy stanov

- schvaľuje plán činnosti ŠSK na obdobie 12 mesiacov

- schvaľuje správu o hospodárení ŠSK za uplynulé obdobie (spravidla 12 mesiacov, kalendárny rok)

 

Výbor ŠSK:

            Výkonný orgán je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu, zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto rokovania. Zasadá podľa potreby, avšak minimálne raz za 2 mesiace. Predseda spolu s podpredsedom, s tajomníkom a hospodárom tvoria Výbor ŠSK.

Predseda ŠSK je štatutárnym orgánom. Je volený 2/3 väčšinou prítomných členov na valnom zhromaždení, na dobu 5 rokov. Za ŠSK koná samostatne. Zvoláva a riadi všetky zasadnutia a konferencie ŠSK., V neprítomnosti zastupuje podpredseda alebo osoba poverená predsedom ŠSK.

Podpredseda ŠSK je štatutárnym orgánom. Je volený 2/3 väčšinou prítomných členov na valnom zhromaždení, na dobu 5 rokov. Za ŠSK koná samostatne. Podpredseda je zástupcom ŠSK, ktorý za svoju činnosť zodpovedá konferencií. Podpredseda zastupuje predsedu vo všetkých konaniach, v prípade potreby vedie konferencie a členské schôdze.

Tajomník ŠSK je zodpovedný za vedenie agendy členskej základne. Je volený 2/3 väčšinou prítomných členov na valnom zhromaždení, na dobu 5 rokov. Tajomník je zástupcom ŠSK, ktorý za svoju činnosť zodpovedá konferencií. Tajomník  zastupuje predsedu a podpredsedu vo všetkých konaniach, v prípade potreby vedie konferencie a členské schôdze.

Hospodár ŠSK zabezpečuje a zodpovedá za správne hospodárenie s majetkom, finančnými prostriedkami ŠSK a dodržiavanie zákonov. Je volený 2/3 väčšinou prítomných členov na valnom zhromaždení, na dobu 5 rokov. Vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku a je zaň zodpovedný. Upozorňuje výbor na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Realizuje a navrhuje brigádnickú činnosť. Pri živelnom ohrození majetku je neodkladne povinný okamžite informovať výbor a kompetentné úrady o stave ohrozenia. Dohliada, aby hnuteľný a nehnuteľný majetok bol použitý len na účely ŠSK.

Potrebné vymedzenie vzťahov vo vnútri ŠSK a ich zmeny rieši organizačný, rokovací a pracovný poriadok ŠSK, zásady hospodárenia a plán činnosti ŠSK schvaľované 2/3 väčšinou prítomných členov na valnom zhromaždení ŠSK.

Valné zhromaždenie ŠSK - zvoláva predseda ŠSK, podpredseda ŠSK alebo tajomník ŠSK

Mimoriadne valné zhromaždenie ŠSK sa zvoláva na návrh výboru, alebo na návrh 2/3 členskej základne formou podpísanej petície, ktorá je doručená predsedovi ŠSK, podpredsedovi ŠSK alebo tajomníkovi ŠSK, ktorý zabezpečí zasadnutie mimoriadne valné zhromaždenie s požadovaným obsahom.

Mimoriadne valné zhromaždenie je možne zvolať najviac jedenkrát za šesť mesiacov. Ak sa na schôdzu (bez rozdielu akú) nedostaví potrebná 2/3 väčšina členov, potom sa táto schôdza považuje automaticky za uznášania schopnú po uplynutí 60 minút od času riadne stanoveného na pozvánke.

 

Článok V.

Hospodárenie.

ŠSK vytvára k zabezpečeniu svojej činnosti materiálne a finančné predpoklady. ŠSK je samostatným právnym subjektom a s týmito prostriedkami disponuje v súlade s platnými právnymi predpismi, stanovami, plánom činnosti a zásadami pre hospodárenie ŠSK.

Príjmy ŠSK tvoria:

- vstupné poplatky, poplatky za členské preukazy a ročné členské

- dary, dotácie a iné príspevky

- príjmy z prípadnej doplnkovej vlastnej činnosti klubu

- pri získaní materiálneho daru, finančnej hodnoty nad 150,- EUR, menovaný môže požiadať výbor o zrušenie zaplatenia členského príspevku až na dva kalendárne roky

 

Článok VI.

Zánik klubu.

a)  ŠSK zaniká odsúhlasením na mimoriadnom valnom zhromaždení zvolanej 2/3 členskej základne. Odsúhlasenie musí byť 2/3 väčšinou prítomných.

b)  Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.

c)  Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor zvolený mimoriadným valným zhromaždením, pokiaľ ho nie je schôdza schopná 2/3 väčšinou zvoliť, automaticky sa ním stáva predseda ŠSK. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov klubu podľa dĺžky členstva.

 

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenie.

Ak nie sú záležitosti upravené v stanovách alebo iných vnútorných dokumentoch, pri ich riešení sa postupuje podľa platných právnych predpisov.

 

V Kolárove dňa 8.2.2013